معرفی داوران ملی

سرپرست داوران:

مرتضی حاج مرادی(داور بین المللی)

اسامی داوران ایران:
مهرداد آرین
سورنا اظهری
مهدی فرید
حسین سنگستانی
رامین محتشم
محمد عبدالوند
محسن گلاف
عزیز آل هوز
خلیل ایری
بهنام پردان
علی مولوی
علی قمیزی
علی جوادی
بهنام پردان
ابوالفضل صدقی
حسن علی اکبری