داخلی

علی جوادی نژاد

علی جوادی نژاد

معرفی مچ انداز: علی جوادی نژاد توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای علی جوادی نژاد برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع …

توضیحات بیشتر »

رضا حصیری

رضا حصیری

معرفی مچ انداز: رضا حصیری توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای رضا حصیری برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

محمد ارفعی

محمد ارفعی

معرفی مچ انداز: محمد ارفعی توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای محمد ارفعی برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

حسام الدین نظری

حسام الدین نظری

معرفی مچ انداز: حسام الدین نظری توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای حسام الدین نظری برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع …

توضیحات بیشتر »

ابوالفضل عبدالمالکی

ابوالفضل عبدالمالکی

معرفی مچ انداز: ابوالفضل عبدالمالکی توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای ابوالفضل عبدالمالکی برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

علی براتی

علی براتی

معرفی مچ انداز: علی براتی توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای علی براتی برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

امیر سهرابی

امیر سهرابی

معرفی مچ انداز: امیر سهرابی توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای امیر سهرابی برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

حامد آریایی فر

حامد آریایی فر

معرفی مچ انداز: حامد آریایی فر توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای حامد آریایی فر برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع …

توضیحات بیشتر »

محمد عبدالوند

محمد عبدالوند

معرفی مچ انداز: محمد عبدالوند توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای محمد عبدالوند برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته، صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »

آریانا خسروانی

آریانا خسروانی

معرفی مچ انداز: آریانا خسروانی توجه: در صورت ارسال آپدیت مشخصات جناب آقای آریانا خسروانی برای سایت، و پس از تایید توسط مسئول فنی کمیته صفحه شخصی این ورزشکار آپدیت خواهد شد. لذا خواهشمندیم در صورت نیاز به آپدیت از طریق فرم ارسال دیدگاه در بخش زیر اطلاع دهید.

توضیحات بیشتر »