خارجی

جهانی 1998

نوزدهمین دوره مسابقات جهانی مچ اندازی 1998 (قاهره مصر) November 2 – 9, 1998 کشورهای شرکت کننده: Argentina, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Brazil, Czech Republic, Dubai, Egypt, Greece, Georgia, Germany, Hungary, India, Iraq, Israel, Italy, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Lithuania, Morrocco, Palestine, Russia, Saudi Arabia, Slovakia, Spain, Syria, Turkey, Ukraine, …

توضیحات بیشتر »